Nuo ko pradėti

Svarstote galimybę pradėti ugdyti vaikus šeimoje? O gal vadovaujate mokyklai ir norėtumėte savo mokiniams suteikti galimybę mokytis šeimoje? Čia rasite visą reikalingą informaciją sėkmingai pradžiai.

Jei jūs esate tėvai (globėjai, rūpintojai)

I. Iki dokumentų pateikimo mokyklai (nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.): 

Turite gauti dvi pažymas : 

 1. Pažymą iš VTAT prie SADM įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos).

  Šią pažymą galite gauti nuvykę į teritorinį skyrių arba nusiuntę prašymą el. paštu.
  Teritorinių skyrių kontaktus rasite čia.

  Prašymo formą rasite čia. Atkreipkite dėmesį, kad prašymas turi būti pasirašytas fiziškai arba el. parašu.

 2. Pažymą iš savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos. (Informacijos kreipkitės į jums reikalingos savivaldybės tarpinstitucinio bendarbiavimo koordinatorius).

  Pažymą galite gauti nuvykę į savo savivaldybę arba nusiuntę el. paštu laišką su prašymu gauti Jums reikalingą pažymą.

  Kreipiantis pažymos, laisva forma nurodykite vaiko (-ų) vardus, gimimo datas, gyvenamą vietą. Laiško pavyzdį ir kai kuriuos mūsų jau surinktus el. pašto adresus rasite čia.

II. Išsirinkite, su kokia mokykla norėsite bendradarbiauti: su valstybine, savivaldybės ar nevalstybine mokykla. 

 • Jei esate numatę, kuri mokykla galėtų jums padėti organizuoti ugdymąsi šeimoje, turite kreiptis į mokyklą ir sužinoti, kas yra mokyklos steigėjas. Mokyklos Lietuvoje yra skirstomos į valstybines, savivaldybės ir nevalstybines (privačias). Tai galite išsiaiškinti susisiekę su mokyklos administracija arba susiradę internete konkrečios mokyklos nuostatus, kuriuose bus ši informacija nurodyta.
 • Jei nesate numatę, kuri mokykla galėtų jums padėti organizuoti ugdymąsi šeimoje, galite pasirinkti vieną iš UŠ paslaugą siūlančių mokyklų (žiūrėkite šiame įraše ir jo komentaruose arba šiame Facebook grupės įraše).

III. Dokumentų pateikimas – iki birželio 1 d.: 

 • Pateikite prašymą mokyklos vadovui dėl ugdymo šeimoje formos pasirinkimo.
 • Kartu su prašymu pateikite aukščiau minėtas dvi pažymas, užpildytą Klausimyną (1 Ugdymo šeimoje tvarkos įgyvendinimo aprašo priedas, žemiau VI-jo aprašo skyriaus „Baigiamosios nostatos“), kitus Apraše nurodytus dokumentus, žyminčius prieš tai buvusią vaiko pažangą ir žinias.

Daugiau atsakymų į klausimus – DUK skiltyje ir Ugdymosi šeimoje tvarkos apraše.


Jei jūs – mokyklos, norinčios teikti UŠ paslaugą, vadovas:

Mokykla (valstybinė, savivaldybės arba privati), norinti teikti UŠ paslaugas, turi įteisinti savo įstatuose (nuostatuose) pavienio mokymosi formos ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdą.
Gavęs šeimos prašymą ugdyti vaiką (-us) šeimoje, mokyklos vadovas: 

 • Pasitelkęs reikalingus specialistus sudaro vertinimo grupę, paskiria grupės vadovą, nustato vertintojams vertinimo sritis ir vertinimo išvados dėl vaiko ugdymosi šeimoje sąlygų, vaiko kompetencijų (brandos) ir mokymosi pasiekimų (žinių) lygio įvertinimo parengimo terminą.
 • Mokyklos vadovo paskirti vertintojai įvertina:
  a) vaiko kompetencijas (brandą);
  b) vaiko mokymosi pasiekimus (žinias);
  c) apsilankę vaiko gyvenamojoje vietoje surašo Ugdymosi šeimoje sąlygų patikrinimo aktą (2 Aprašo priedas).
 • Vertintojai analizuoja Klausimyne (1 Aprašo priedas) pateiktą informaciją, vykdo pokalbį su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vaiku pagal Klausimyne pateiktus klausimus ir atsakymus į juos (daromas pokalbio garso įrašas), įvertina ugdymosi šeimoje sąlygas.
 • Vertintojai suformuluoja raštu argumentuotą bendrą vertinimo išvadą ir ją pateikia mokyklos vadovui.
 • Mokyklos vadovas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos raštu informuoja prašymo dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje teikėją dėl mokymo sutarties sudarymo arba raštu pateikia argumentuotą atsakymą dėl mokymo sutarties nesudarymo.

Detalesnė info – Ugdymosi šeimoje tvarkos apraše.