Ugdymas šeimoje: pradžia (2020 m.)

Nuo 2020 metų birželio 1 d. įsigaliojo Švietimo įstatymo 31(1) straipsnis, pagal kurį šeimos gali ugdyti vaikus šeimoje. Nuo ko pradėti?

Jei jūs esate tėvai (globėjai, rūpintojai)

I. Iki dokumentų pateikimo mokyklai (iki 2020 m. birželio 15-30 d.): 

Turite gauti dvi pažymas: 

 1. Pažymą iš VTAT prie SADM įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.
  Prašymo formą, reikalingą kreipiantis šios pažymos, rasite ČIA. Prašymas turi būti pasirašytas, gali būti siunčiamas nuskanuotas ar nufotografuotas.
 2. Pažymą iš savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos. (Informacijos ieškokite jums reikalingos savivaldybių tinklalapiuose, registracijos į darželius ir mokyklas skiltyje).
  Kreipiantis pažymos, laisva forma galima nurodyti vaiko (-ų) vardus, gimimo datas, gyvenamą vietą).

II. Išsirinkite, su kokia mokykla norėsite bendradarbiauti: su valstybine, savivaldybės ar nevalstybine mokykla. 

 • Jei esate numatę, kuri mokykla galėtų jums padėti organizuoti ugdymąsi šeimoje, turite kreiptis į mokyklą ir sužinoti, kas yra mokyklos steigėjas. Mokyklos Lietuvoje yra skirstomos į valstybines, savivaldybės ir nevalstybines (privačias). Tai galite išsiaiškinti susisiekę su mokyklos administracija arba susiradę internete konkrečios mokyklos nuostatus, kuriuose bus ši informacija nurodyta.
 • Jei nesate numatę, kuri mokykla galėtų jums padėti organizuoti ugdymąsi šeimoje, galite pasirinkti vieną iš UŠ paslaugą siūlančių mokyklų.

III. 2020 m. birželio 15-30 d.: 

 • Pateikite prašymą mokyklos vadovui.
 • Kartu su prašymu pateikiate aukščiau minėtas dvi pažymas, užpildytą Klausimyną (1 Aprašo priedas), kitus Apraše nurodytus dokumentus, žyminčius prieš tai buvusią vaiko pažangą ir žinias.

Daugiau atsakymų į klausimus – DUK skiltyje ir Ugdymosi šeimoje tvarkos apraše.


Jei jūs – mokyklos, norinčios teikti UŠ paslaugą, vadovas:

Mokykla (valstybinė, savivaldybės arba privati), norinti teikti UŠ paslaugas, turi įteisinti savo įstatuose (nuostatuose) pavienio mokymosi formos ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdą.
Gavęs šeimos prašymą ugdyti vaiką (-us) šeimoje, mokyklos vadovas: 

 • Pasitelkęs reikalingus specialistus sudaro vertinimo grupę, paskiria grupės vadovą, nustato vertintojams vertinimo sritis ir vertinimo išvados dėl vaiko ugdymosi šeimoje sąlygų, vaiko kompetencijų (brandos) ir mokymosi pasiekimų (žinių) lygio įvertinimo parengimo terminą.
 • Mokyklos vadovo paskirti vertintojai įvertina:
  a) vaiko kompetencijas (brandą);
  b) vaiko mokymosi pasiekimus (žinias);
  c) apsilankę vaiko gyvenamojoje vietoje surašo Ugdymosi šeimoje sąlygų patikrinimo aktą (2 Aprašo priedas).
 • Vertintojai analizuoja Klausimyne (1 Aprašo priedas) pateiktą informaciją, vykdo pokalbį su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vaiku pagal Klausimyne pateiktus klausimus ir atsakymus į juos (daromas pokalbio garso įrašas), įvertina ugdymosi šeimoje sąlygas.
 • Vertintojai suformuluoja raštu argumentuotą bendrą vertinimo išvadą ir ją pateikia mokyklos vadovui.
 • Mokyklos vadovas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos raštu informuoja prašymo dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje teikėją dėl mokymo sutarties sudarymo arba raštu pateikia argumentuotą atsakymą dėl mokymo sutarties nesudarymo.

Detalesnė info – Ugdymosi šeimoje tvarkos apraše.